Dôležitosť umenia

… alebo prečo sme sa rozhodli hovoriť o vizuálnom (výtvarnom) umení a prečo ho považujeme za dôležité. Sú na to dva základné dôvody. Prvý je Božie slovo a druhý skúsenosť.

Božie slovo

Sme zvyknutí na to, že z Biblie sa zdôrazňujú rôzne Božie vlastnosti – moc, veľkosť, svätosť, hovoríme o význame hudby a pod. To všetko je pravda, ale akosi sme pri tom prehliadli, že Biblia veľmi často zdôrazňuje krásu Boha a jeho stvorenia. Hovorí o tom, že On prebýva v nádhere, obklopil sa krásou, je prapôvodca krásy, … (por. 1Krn 16,27; Ž 8; Dt 33,26; …) Krása je tu ako niečo, čo je podstatnou súčasťou Boha. Túto krásu Boh s radosťou udeľuje svojim stvoreniam a najmä ľuďom, chce aby im bola zjavná. (por. Ž 21; Ž 90)

Pri stavbe stánku stretnutia Boh dáva pokyny urobiť to: „Tak, ako robieva umelec.“

Samotné miesto Jeho prítomnosti je nádherne vyzdobené. Materiály – kože a látky na stavbu musia vynikať nádherou. Rovnako odevy kňazov a bohoslužobné náčinie  bolo  vytvorené umelecky. Boh tu hovorí o ľuďoch , ktorých naplnil svojim Duchom pre umenie a remeslo. (por. Ex 35 – Ex 39) Vtedajší chrám bol miestom Božej prítomnosti, modlitieb a služby. Môžeme povedať, že to bol predobraz nášho osobného vzťahu s Bohom, nášho uctievania a našej služby. Boh si sám želal, aby v tejto sfére bolo bytostne prítomné umenie. To sú dôvody, prečo hovoríme, že výtvarné umenie patrí do nášho vzťahu s Bohom, že môže byť povolaním a že ním rovnako ako napr. hudbou môžeme vzdávať úctu a chválu a že je to dokonca Božia vôľa, aby to tak bolo.

Naša skúsenosť

Pri hlásaní tohto posolstva sme mali možnosť zažiť ako sa Boh dotýkal ľudí cez ich tvorbu alebo cez tvorbu niekoho iného. Videli sme ako Boh duchovne uzdravoval rozbité ľudské srdcia, navracal kompletnosť a celistvosť osobnosti a dával víziu do budúcna, pre povolanie a aj osobný život.

Aj táto naša stránka chce preto vytvárať priestor pre šírenie tohto posolstva a ponúkať ho pre ľudí tvoriacich ako aj pre tých, ktorí túžia tvoriť a zdokonaľovať sa. To všetko najmä so zreteľom na oslavu najväčšieho Tvorcu.